اصلاحیه مناقصه لکوموتیو
اصلاحیه مناقصه لکوموتیو

اصالحیه مناقصه عمومی شماره 9920593 – 05/09/1399

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت اهلل بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5/4 یا 5 تن به همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات الزم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به  نشانی eacmco.ir مراجعه نمایند.

فایل PDF

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

90 − 89 =