امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه مناقصه لکوموتیو

اصالحیه مناقصه عمومی شماره 9920593 – 05/09/1399

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت اهلل بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5/4 یا 5 تن به همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات الزم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به  نشانی eacmco.ir مراجعه نمایند.

فایل PDF