امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اصلاحیه مناقصه لکوموتیو

اصالحیه مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۰۵۹۳ – ۰۵/۰۹/۱۳۹۹

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت اهلل بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵/۴ یا ۵ تن به همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات الزم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به  نشانی eacmco.ir مراجعه نمایند.

فایل PDF