امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجدید مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۷۸- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
پیرو آگهی شماره ۹۹۲۲۸۸۴ مورخه ۰۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به لوله کشی گاز ۱/۴ پوند ساختمانها و اماکن موجود در مناطق طزره ،مهماندوست وکارخانه زغالشویی، تحت پوشش این شرکت به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.eacmco.ir مراجعه نمایند
 
مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :
دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از ۰۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ لغایت ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۹