امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مناقصه انجام کلیه خدمات حمل و نقل درمعدن رضی با دستگاههای تحویلی کارفرما

انجام کلیه خدمات حمل و نقل درمعدن رضی با دستگاههای تحویلی کارفرما