تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( 5تن)
تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( 5تن)

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1399

پیرو آگهی شماره 9919165مورخه، 1399/08/21شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت االله بهشتی در نظر دارد، انجام خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی (5تن) در کارخانه زغالشویی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی eacmco.ir مراجعه نمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :
دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از 1399/10/16لغایت 1399/10/22

 

دانلود فایل