امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۲۱۰ – ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 

 

حتما فایل پیوست را مطالعه نمایید.