امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

آگهی مناقصه عمومی شماره 9925632- 1399/10/27
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود،بلوار آیت اﷲ بهشتی در نظر داردخرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیکو سایرمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره ( شیب16درجه به متراژ 220متر با تلرانس 10%در حدفاصل 200الی450متر از دهانه ورودی ) به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آیدجهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.eacmco.ir ..مراجعه نمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : 
دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/08