امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۶۳۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود،بلوار آیت اﷲ بهشتی در نظر داردخرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیکو سایرمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره ( شیب۱۶درجه به متراژ ۲۲۰متر با تلرانس ۱۰%در حدفاصل ۲۰۰الی۴۵۰متر از دهانه ورودی ) به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آیدجهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.eacmco.ir ..مراجعه نمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : 
دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۰۸