سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در دست طراحی می باشد

10%