امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

آگهی مناقصه عمومی شماره 9922884 – 02/ 10/ 1399

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به لوله کشی گاز  ¼ پوند ساختمانها و اماکن موجود در مناطق طزره ،مهماندوست وکارخانه زغالشویی، تحت پوشش این شرکت به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.

مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :

دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از 04/ 10/ 1399 لغایت 13 / 10 / 1399

فایل

204613_MONAGHESE GAZ