امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات