امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات