امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات

مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات