امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۰۵۹۳-۱۳۹۹/۰۵/۰۹

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود – بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵/۴یا ۵تنبه همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات لازم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقیواجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانیwww .eacmco.irمراجعه نمایند

فایل PDF