OK
شرکت زغال سنگ البرز شرقی
title-leftHSE title-right
bg-cornerایمنی عمومی
رعايت مسائل ايمني، علاوه بر ايمن ساختن معدن، در بازدهي كار نيز مؤثر است.
ايمني، تنها در ارتباط با امكان آسيب ديدگي يا مرگ اتفاقي و ناگهاني مطرح نيست، بلكه خطرات سلامتي اساسي نيز در معادن وجود دارد.
مديريت ارشد بايد بتواند طرز تلقي خود را نسبت به ايمني بيان كند و بايد آماده پذيرفتن مسئوليت و پاسخگويي باشد در غير اين صورت سيستمهاي ايمني نمي تواند به وظيفه خود عمل كنند و ايمني همچنان يك كار تشريفاتي باقي خواهند ماند.
عناصر كليدي در دستيابي و حفظ استانداردهاي بالاي سلامتي و ايمني عبارت اند. از : تعهد مديريت، آموزش مؤثر، سيستمهاي كاري ايمن، نظارت منظم و نيروي كاري متعهد.
منظور از «امن» و «نا امن» چيست؟ يك منطقه يا عمليات كاري در صورتي امن است كه احتمال زخمي شدن شخص، مرگ، يا آثار زيانبار بر سلامتيش در حد قابل قبولي كم باشد. منطقه اي ناامن است كه اين احتمالات خطر، پذيرفتني نباشد. در نتيجه، تعريف اينكه چه موقع منطقه اي امن است و چه وقت ناامن است با عبارات دقيق ناممكن است زيرا بستگي به اين دارد كه پذيرفتني را چگونه معني كنيم.
سطح پذيرفتني احتمال خطر از محلي به محل ديگر و از زماني به زمان ديگر فرق مي كند.
اغلب تا يك مصيبت بزرگ روي ندهد، مردم نمي فهمند كه استانداردهاي ايمني كاهش يافته و ممكن است تا مدتي غيرقابل قبول باشد. مردم به سرعت عادت مي كنند كه با خطر روبرو شوند و خطرات سنگين را مانند يك مساله عادي بپذيرند.

هيچ مكاني را نمي توان 100% ايمن ساخت. معادن همواره تا حدي خطرناك اند.
علت آن خطرات ويژه يك فضاي بسته است كه خطرات گازها، آتش و انفجار، مسائل كنترل لايه ها و استفاده از ماشين آلات در مكانهاي محصور را افزايش مي دهد. با اينكه معادن را نمي توان 100% ايمن ساخت ولي تاحد امكان بايد آنها را ايمن كرد. تمام خطرات قابل پيش بيني بايد رفع شود يا به حداقل ممكن كاهش يابد و بايد طرحهايي ريخته شود تا آثار حوادث غير قابل پيشگيري اصلي به حداقل برسد.
بخشي از وظيفة مديريت معدن و مهندسان، غلبه بر پذيرش خطر در بين نيروي كاري، رفع خطرات ناپذيرفتني و سازماندهي تمام فعاليتهاي معدنكاري به گونه اي است كه معدن به ايمن ترين روش ممكن اداره شود. از ديگر مسئوليتهاي آنها، طراحي و آمادگي براي خطرات ناگهاني اصلي در معدن و آموزش نيروي كار براي ايمن كار كردن و ايفاي نقشي مؤثر در صورت بروز حادثه است.

هيچ مكاني را نمي توان 100% ايمن ساخت. معادن همواره تا حدي خطرناك اند.
علت آن خطرات ويژه يك فضاي بسته است كه خطرات گازها، آتش و انفجار، مسائل كنترل لايه ها و استفاده از ماشين آلات در مكانهاي محصور را افزايش مي دهد. با اينكه معادن را نمي توان 100% ايمن ساخت ولي تاحد امكان بايد آنها را ايمن كرد. تمام خطرات قابل پيش بيني بايد رفع شود يا به حداقل ممكن كاهش يابد و بايد طرحهايي ريخته شود تا آثار حوادث غير قابل پيشگيري اصلي به حداقل برسد.
بخشي از وظيفة مديريت معدن و مهندسان، غلبه بر پذيرش خطر در بين نيروي كاري، رفع خطرات ناپذيرفتني و سازماندهي تمام فعاليتهاي معدنكاري به گونه اي است كه معدن به ايمن ترين روش ممكن اداره شود. از ديگر مسئوليتهاي آنها، طراحي و آمادگي براي خطرات ناگهاني اصلي در معدن و آموزش نيروي كار براي ايمن كار كردن و ايفاي نقشي مؤثر در صورت بروز حادثه است.

قصور در ايمني منجر به بروز «حوادث» مي شود. يك حادثه، اتفاقي خطرناك يا زيان آور است كه پيش بيني نشده يا به طور معقول از آن جلوگيري نشده است. در واقع بيشتر آسيب ديدگيها، مرگها و مصيبتها، قابل پيشگيري است زيرا آنها را مي توان پيش بيني كرد و براي جلوگيري از بروز شرايط خطرناك، با محافظت افراد از خطر، به طور معقول اقدامات لازم را انجام داد.
يك راه سنجش ايمني معدن، تعيين تعداد حوادثي است كه روي داده است. هر حادثه اي كه در معدن روي مي دهد بايد ثبت شود.
حوادث گران تمام مي شوند، بنابراين امكان توجيه هزينه اي قابل توجه در زمينه ايمني وجود دارد. پول و وقتي كه صرف ايمني مي شود عموماً بازگشت بالايي دارد و بازدهي سرمايه گذاري براي مدتي قابل توجه ادامه مي يابد.
براي توجيه صرف پول و زمان در زمينة بهبود ايمني لازم است هزينه در معرض خطر قراردادن سلامتي نيروي كار، حوادث فردي و مصيبتها و خسارات وارد بر تجهيزات  را در نظر داشت. تمام اين مسائل ناشي از كوتاهي در حفظ ايمني در معدن است. هزينه حوادث را مي توان تحت دو عنوان مختلف در نظر گرفت، خسارات مالي و خسارات فيزيكي يا عاطفي   

كليه حوادث در معدن، از نظر اُفت توليد، گران تمام مي شوند. در زمان رسيدگي و دور كردن آسيب ديدگان از خطر بيشتر و به دليل بررسيها پيرامون حادثه و اثري كه روي روحيه ساير افراد مشغول كار در محل دارد، توليد مواد معدني به طور موقت تعطيل مي شود و بسته به ماهيت حادثه و شدت آسيبها وارده شده به قرباني، ممكن است اُفت بيشتري در توليد به وجود مي آيد.
خسارت مالي صدمه ديدگي كارگران مشابه هزينه آسيب ديدن سلامتيشان است. هزينه يك فاجعه در معدن را نمي توان به آساني محاسبه كرد. يك آتش سوزي يا انفجار اساسي ممكن است از بين رفتن بيشتر تسهيلات معدن، بيشتر ذخاير آماده بهره برداري معدن و از دست دادن احتمالي بخش بزرگي از نيروي كار را منجر شود.احتمال دارد كه حادثه موجب بسته شدن دائمي معدن شود. در تمام موارد، خسارتهاي مالي حوادث، مصيبت يا شرايط ناسالم، بالاست.

هر حادثه اي، براي افراد درگير، خسارتهاي روحي و فيريكي به دنبال دارد كه شامل قرباني حادثه، خانواده و دوستان وي مي شود. خسارتهاي روحي و فيزيكي شامل موارد زير است:
نگراني، تشويش و ماتم همسر كارگر، فرزندان و خانوادة وي، درد و رنجي كه بر كارگرمصدوم وارد مي شود.
ممكن است، به علت اكراه كارگران به كار كردن در محل حادثه، غيبت افزايش يابد.
افراد در همان محل با اكراه كار خواهند كرد، زيرا بيش از حد محتاط و نگران سلامتيشان خواهند بود.
روحيه اُفت مي كند و رابطه بين مديريت و نيروي كار خراب مي شود.
استخدام نيروي تازه به طور فزاينده اي مشكل تر خواهد شد زيرا معدن، جاي ناامني به حساب خواهد آمد.
خسارتهاي روان شناختي يك حادثه را، گرچه مشكل مي توان ارزيابي كرد، ولي وجود دارند. اين آثار بر توليد مؤثرند و خسارت مالي را افزايش مي دهند. شخص حادثه ديده ممكن است در معدن ناراحت باشد، ظرفيت توليد وي پايين بيايد و ميزان توجه وي كاهش يابد.

bg-corner