مناقصه منقضی شده

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( 5تن)

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( 5تن)

مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

اصلاحیه مناقصه لکوموتیو

اصلاحیه مناقصه لکوموتیو

مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن

مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن