مناقصه

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزر

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزر

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن