انجام امور مربوط به بارگیری زغالسنگ خشک، باطله و انجام برخی کارهای متفرقه با دو دستگاه لودر تحویلی در محدوده جغرافیایی منطقه طزره ( مجموعه میاناب ، رزمجای غربی و تونل بزرگ ) و یا سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
<span itemprop=انجام امور مربوط به بارگیری زغالسنگ خشک، باطله و انجام برخی کارهای متفرقه با دو دستگاه لودر تحویلی در محدوده جغرافیایی منطقه طزره ( مجموعه میاناب ، رزمجای غربی و تونل بزرگ ) و یا سایر مناطق تحت پوشش شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی" />