انجام عملیات معدنی و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربی ( منطقه طزره )
<span itemprop=انجام عملیات معدنی و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربی ( منطقه طزره )" />