تجدید انجام عملیات اجرایی، تامین بتن با عیار ۳۵۰ استاندارد و کلیه لوازم مورد نیاز جهت بتن ریزی خط ۱ و ۲ ریلی ایستگاه زرین شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
<span itemprop=تجدید انجام عملیات اجرایی، تامین بتن با عیار ۳۵۰ استاندارد و کلیه لوازم مورد نیاز جهت بتن ریزی خط ۱ و ۲ ریلی ایستگاه زرین شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی" />