تجدید خرید، نصب و راه اندازی آسانسور ساختمان خزرآباد