تجدید مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز