تمدید خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه نفربر تونلی