خرید و تأمینانرژی(برق مصرفی) منطقه طزره و کارخانه زغالشویی