مناقصه انجام عملیات معدنی و فروش زغالسنگ خام از معدن کلاریز (منطقه طزره)
<span itemprop=مناقصه انجام عملیات معدنی و فروش زغالسنگ خام از معدن کلاریز (منطقه طزره)" />