تامین لوازم و انجام عملیات اجرایی دیوارکشی ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
<span itemprop=تامین لوازم و انجام عملیات اجرایی دیوارکشی ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی" />