تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی 5 / 4 یا 5 تن،شرکت معادن البرز شرقی،شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن

تجدید مناقصه خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵ / ۴ یا ۵ تن