دیدار شهردار با مدیر عامل شرکت

دیدار شهردار شاهرود با مدیرعامل شرکت

دیدار شهردار شاهرود با مدیرعامل شرکت