شرکت معادن البرز شرقی، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( 5تن)

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( ۵تن)

تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی و ریلی ( ۵تن)