امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اصلاحیه مناقصه لکوموتیو

اصالحیه مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۰۵۹۳ – ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت اهلل بهشتی در نظر دارد، خرید دو دستگاه لکوموتیو برقی ۵/۴ یا ۵ تن به همراه شارژر مربوطه و سایر متعلقات الزم جهت راه اندازی و فعالیت در معادن شرکت زغالسنگ البرز شرقی به شرح مندرج در اسناد […]