تجدید نظر مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۲۱۰ تمدید شد
تجدید نظر مناقصه عمومی شماره ۹۹۲۵۲۱۰ تمدید شد

با توجه به استقبال شما همران عزیز

مناقصه تمدید گردید.