امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

تاهل 

سید محمودرضا میری

سید حسین

1338/06/15

شاهرود

کارگر

مجرد

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

1361/4/26

شرق بصره

رمضان

عوامل جنگی

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر