مناقصه


مناقصه های جاری

تاریخ عنوان فایل
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ خرید ۱۵۰۰ تن آسفالت گرم (بیندر ۱۹ / ۰) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ تجدید مناقصه انجام عملیات معدنی و فروش زغالسنگ خام از معدن کلاریز (منطقه طزره) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ انجام عملیات معدنی و فروش زغالسنگ خام از معدن رزمجای غربی ( منطقه طزره ) دانلود


مناقصه های منقضی شده