امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

ساختار سازمانی

چارت سازمانی
1000000000000

سرپرست شرکت

مهندس کرامت قنبری

مدیر حراست

مهندس رضا ابراهیمی

معاون مالی و منابع انسانی

مهندس جواد تجری

ساختار سازمانی