امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

کمیته مسکن

شرایط درخواست و مقررات استفاده از واحد های سازمانی شرکت

1– تاهل متقاضی الزامی است.

2- متقاضی  باید شاغل شرکت بصورت  رسمی، دائم  وقرارداد کار معین باشد.

3- عدم مالکیت مسکن در شهرستان محل سکونت الزامی است.

4- متقاضی موظف به رعایت موزاین شرعی و اخلاقی می باشد.

5- هر گونه احداث بنا ،تغییر نما ویا خرید وفروش امکانات ملک امکان پذیر نمی باشد.

6- با توجه به کمبود آب ،شست وشوی هر گونه وسایل اعم از وسایل نقلیه ،لوازم منزل (فرش موکت و … )وسبزی کاری ممنوع می باشد.

7- پرداخت هزینه های مصرفی آب وبرق وگاز وغیر …. از زمان تحویل مسکن بر عهد متقاضی می باشد.

8- در صورت نیاز منزل به تعمیرات زمان تحویل می بایست هزینه اولیه با نظر کارشناس معرفی شده توسط شرکت انجام پذیرد ومبلغ هزینه شده  از اجاره کسر می گردد.

9- متقاضی موظف است هنگام تخلیه همانند زمان تحویل خانه های سازمانی را تحویل نماید در غیراینصورت مکلف به پرداخت هزینه های متعلقه خواهد بود.

10- متقاضی واحدهای مسکونی شرکت موظف به رعایت مقررات داخلی شرکت بوده واز وسایل عمومی (پارک ،لامپها، اشجار-  فضای سبزورعایت نظافت محیط )باید با دقت ورعایت کامل استفاده نماید.

11- در صورتیکه متقاضی به هر علتی از قبیل ،بازنشستگی ،انفصال ،استفعا ،اخراج و غیره حق استفاده از خانه سازمانی را از دست بدهد  باید حداکثر ظرف سه ماه آنرا تحویل نماید.

12- عدم نگه داری  هر گونه حیوانات اهلی خصوصاً کبوتر در محیط واحد های سازمانی ممنوع می باشد.

فرم درخواست واحدهای سازمانی