امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  : 

نام پدر : 

تاریخ تولد :    

محل تولد : 

تاهل 

قربانعلی  غربا

نوروز علی

۱۳۲۱/۰۱/۰۱

شاهرود

کارگر

متاهل

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت  : 

محل شهادت : 

نام عملیات : 

نحوه شهادت : 

۱۳۶۵/۰۷/۱۷

جاده خندق

پدافندی

اصابت تیر

مختصری از وصیت نامه
گالری تصاویر