شهدا

اولین جلسه “اتاق فکر” شرکت زغالسنگ البرز شرقی در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

اولین جلسه “اتاق فکر” شرکت زغالسنگ البرز شرقی در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

شهیدعلی اکبر رئیسی

شهیدعلی اکبر رئیسی

شهید محمد صالح اهل بوب

شهید محمد صالح اهل بوب

شهید نورمحمد  عبداللهی

شهید نورمحمد عبداللهی

شهید محمود عرب انصاری

شهید محمود عرب انصاری

شهید غلامحسین  سفیدیان

شهید غلامحسین سفیدیان

شهید علی خواجه

شهید علی خواجه

شهیدرمضان شهمرادی

شهیدرمضان شهمرادی

شهیدحسن هدایتی

شهیدحسن هدایتی

شهیدیونس دنکوب

شهیدیونس دنکوب