شهردار شاهرود

دیدار شهردار شاهرود با مدیرعامل شرکت

دیدار شهردار شاهرود با مدیرعامل شرکت