امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود 9000 تن)و انجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تخت شرکت زغالسنگ البرز شرقی

انجام کلیه امور مربوط به بارگیری زغالسنگ و باطله حاصل از عملیات معدنکاری(ماهانه حدود 9000 تن)وانجام برخی کارهای متفرقه با یک دستگاه لودر در محدوده جغرافیایی معدن تختشرکت زغالسنگ البرز شرقی دانلود فایل مناقصه

تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

تمدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره تمدید مناقصه دانلود فایل مناقصه

انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگهای خام ، تغذیه کارخانه، بارگیری کنسانتره زغالسنگ و زغالسنگ کم عیار و برخی خدمات متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد به وسیله سه دستگاه لودر تحویلی در کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

مناقصه انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگهای خام ، تغذیه کارخانه، بارگیری کنسانتره زغالسنگ و زغالسنگ کم عیار و برخی خدمات متفرقه مرتبط با موضوع قرارداد به وسیله سه دستگاه لودر تحویلی در کارخانه زغالشویی شرکت زغالسنگ البرز شرقی   دانلود فایل مناقصه

تجدید مناقصه انجام عملیات مربوط به اجرای لوله کشی گاز

آگهی مناقصه عمومی شماره 992578- 1399/10/29پیرو آگهی شماره 9922884 مورخه 02/ 10/ 1399 شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود- بلوار آیت الله بهشتی در نظر دارد، انجام عملیات مربوط به لوله کشی گاز 1/4 پوند ساختمانها و اماکن موجود در مناطق طزره ،مهماندوست وکارخانه زغالشویی، تحت پوشش این شرکت به شرح مندرج در […]

خرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی،رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره

آگهی مناقصه عمومی شماره 9925632- 1399/10/27شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود،بلوار آیت اﷲ بهشتی در نظر داردخرید،نصب و راه اندازی نوار نقاله به همراه شاسی، رولیکو سایرمتعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزره ( شیب16درجه به متراژ 220متر با تلرانس 10%در حدفاصل 200الی450متر از دهانه ورودی ) به شرح مندرج در […]